Τι είδους cookies χρησιμοποιούνται στη σελίδα?

(Πατώντας Αποδοχή όλων αποδέχεστε τα παρακάτω)

01. Cookies για συγκεκριμένες λειτουργίες της σελίδας, βασικές για την καλή λειτουργία της (Για παράδειγμα ο χάρτης της Google, είτε η ασφάλεια στην επικοινωνία.) Πατώντας Απόρριψη, ουσιαστικά αποδέχεστε μόνο τα cookies καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας .
02. Χρησιμοποιώ Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας (πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχει η ιστοσελίδα και πόσο συχνά τον επισκέπτονται οι χρήστες, όλα γίνονται ανώνυμα! ) *
03. Άλλα cookies από τρίτους (youtube, vimeo, facebook, twitter κλπ) μπορεί να δημιουργούν και να αποθηκεύουν δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογών τους (στάθμη ήχου, ποιότητα βίντεο κλπ).

01. Cookies for specific features of the site, basically for its good functioning (For example, Google map or communication security.) Pressing Functional alone allows for good cookie functionality.
02. Cookies for anonymous traffic statistics (how many unique visitors we have and often get to the site) *
03. Other third-party cookies (youtube, vimeo, facebook, twitter etc.) can create and store their own anonymous cookies to control the operation of their applications (level of level, video quality, etc.).

 

Extra διαχείριση Cookies

Google Analytics Opt-out Browser Add-on *

Για να παρέχεται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας η δυνατότητα να εμποδίζουν τη χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics, αναπτύξαμε το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics για ιστότοπους χρησιμοποιώντας τη υποστηριζόμενη έκδοση του JavaScript του Google Analytics (analytics.js, gtag.js).

Αν θέλετε να κάνετε εξαίρεση, κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το πρόσθετο εξαίρεσης του Google Analytics έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με το Chrome, τον Internet Explorer 11, το Safari, το Firefox και την Opera. Για να λειτουργήσει, το πρόσθετο opt-out πρέπει να μπορεί να φορτώνεται και να εκτελείται σωστά στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για τον Internet Explorer, τα cookies τρίτου μέρους πρέπει να είναι ενεργοποιημένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξαίρεση και τον τρόπο σωστής εγκατάστασης του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης

To provide website visitors the ability to prevent their data from being used by Google Analytics, we have developed the Google Analytics opt-out browser add-on for websites using the supported version of Google Analytics JavaScript (analytics.js, gtag.js).
If you want to opt-out, download and install the add-on for your web browser. The Google Analytics opt-out add-on is designed to be compatible with Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox and Opera. In order to function, the opt-out add-on must be able to load and execute properly on your browser. For Internet Explorer, 3rd-party cookies must be enabled. Learn more about about the opt-out and how to properly install the browser add-on

 

Blocking cookies

Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ανά ομάδα : Functional only ή All Cookies. Εκτός από αυτό, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αρνηθείτε να δεχθείτε cookies. Για παράδειγμα:

στον Internet Explorer μπορείτε να αρνηθείτε όλα τα cookies κάνοντας κλικ στο “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός όλων των cookies” χρησιμοποιώντας τον επιλογέα επιλογής.

You can block cookies by group select Functional only or All Cookies. In addition to this most browsers allow you to refuse to accept cookies. For example:
1. in Internet Explorer you can refuse all cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, and selecting “Block all cookies” using the sliding selector;
2. in Firefox you can block all cookies by clicking “Tools”, “Options”, and un-checking “Accept cookies from sites” in the “Privacy” box.
3. in Google Chrome you can adjust your cookie permissions by clicking “Options”, “Under the hood”, Content Settings in the “Privacy” section. Click on the Cookies tab in the Content Settings.
4. in Safari you can block cookies by clicking “Preferences”, selecting the “Privacy” tab and “Block cookies”.
Blocking all cookies will, however, have a negative impact upon the usability of many websites. If you block cookies, you may not be able to use certain features on the website (log on, access content, use search functions).

 

Αναλυτικότερα: